Không có quy định về lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định mới

Theo quy định tại Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 thì sẽ không có quy định về việc lập hóa đơn điều chỉnh. Do vậy, các doanh nghiệp cần nắm bắt quy định mới này để xử lý. Trong bài viết này sẽ so sánh cụ thể việc xử lý sai sót đối với hóa đơn điện tử đã lập theo thông tư 32/2011 và Nghị định 119/2018, Thông tư 68/2019.

Xử lý sai sót đối với hóa đơn điện tử đã lập theo TT32/2011

Thông tư 32/2011 quy định việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót tương tự như hóa đơn giấy, cụ thể:

Sai sót được phát hiện trước khi giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc
trước khi kê khai thuế:

hóa đơn điều chỉnh

• Hủy HĐĐT khi có xác nhận của người bán và người mua theo thời hạn do các bên đã
thoả thuận

• Lưu trữ HĐĐT đã huỷ để phục vụ việc tra cứu khi cần thiết

• Người bán thực hiện lập HĐĐT mới, trên HĐĐT mới phải có dòng chữ “hóa đơn này
thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm…”

Sai sót được phát hiện sau khi giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc sau
khi người mua/ người bán đã kê khai thuế:

• Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên
ghi rõ sai sót

• Người bán lập HĐĐT điều chỉnh sai sót

• Người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về
quản lý thuế theo HĐĐT điều chỉnh

• HĐĐT điều chỉnh không được ghi số âm (-)

Xử lý sai sót đối với hóa đơn điện tử đã lập theo NĐ119 và TT68

• Trường hợp HĐĐT đã gửi cho người mua và phát hiện có sai sót tên, địa chỉ người
mua: Thông báo cho người mua và thông báo cho CQT theo Mẫu số 04 về sai sót và
không phải lập hóa đơn thay thế

• Trường hợp sai về mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất, tiền thuế hoặc
hàng hóa ghi trên hóa đơn: thực hiện gửi thông báo cho CQT và lập HĐĐT mới thay
thế (không có quy định về lập hóa đơn điều chỉnh)

Như vậy, so với quy định cũ, Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC đã lược bỏ đi việc lập hóa đơn điều chỉnh. Nếu có sai sót về mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất.. thì doanh nghiệp sẽ tiến hành lập hóa đơn điện tử mới thay thế. Quy định mới này sẽ giúp doanh nghiệp triển khai sử dụng hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng hơn. Chỉ còn gần 1 năm để doanh nghiệp tìm hiểu, triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trước thời hạn bắt buộc phải sử dụng từ ngày 01/11/2020. Do đó, doanh nghiệp cần nắm bắt rõ những lưu ý khi xử lý hóa đơn điện tử sai sót.
https://mmhidupituindah.com/

https://mmhidupituindah.com/tin-tuc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *